นโยบายส่วนบุคคล

 

 “นโยบายส่วนบุคคล” นี้ให้รายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการใช้คุกกี้ (cookies) การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาอย่าให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปด้วยความยินยอมของตัวท่านเอง บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นท่านบนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสมัครงาน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือข่าวสารต่างๆ
  • เพื่อกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ของบริษัท
  • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ

 

การที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แสดงว่าท่านยินยอมให้บริษัท จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บภายใต้ข้อบังคับหรือข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามภัยคุกคาม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผย ลบหรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะรวบรวมและเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ หรือให้รายละเอียดแก่บริษัทตามช่องทางต่างๆ บริษัทอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านโดยชอบตามกฎหมาย เช่น ชื่อนามสกุล เพศ วันเกิด อีเมล สถานที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน เป็นต้น

หากท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์หรือ บนแอปพลิเคชัน ที่บริษัทจัดทำขึ้น หรือผ่านทางผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ท่านใช้ในการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัท จากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบาย และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเหล่านั้น ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจำกัด หรือถูกบล็อกซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 

การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ดังนี้

  • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน
  • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
  • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัท ว่าจ้างเพื่อการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริการแก่ท่าน
  • หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดก็ตามที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล

ภายใต้กฎหมาย และ/หรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท หรือตามข้อตกลงระหว่าง

บริษัทจำกัด และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใด

 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้ถูกต้อง ขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  [email protected] และโทรศัพท์ 02-889-5655

การใช้คุกกี้

คุกกี้ส์ คือ ตัวระบุพิเศษที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์ (device) อื่นๆ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ในภายหลังโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ออกคุกกี้ส์ให้ท่าน บริษัท อาจจะใช้คุกกี้ส์บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทใช้อยู่ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ รวมถึง เลขหมายประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ และโดเมนเนม ซอฟต์แวร์ในการเข้าดูเว็บ ชนิดและองค์ประกอบของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา ที่ตั้ง ระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์ที่อ้างถึง หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่เคยคลิก และช่วงเวลาที่เข้าไปคลิก เป็นต้น จะถูกใช้รวบรวมเป็นสถิติว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างไรและการคลิกเว็บไซต์จะช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าจะสามารถปรับปรุงการใช้งานของท่านได้อย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและจะไม่มีการเปิดเผย และจะไม่มีใครทราบได้ว่าท่านได้คลิก เว้นแต่ท่านได้เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก โดยบริษัทใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และทำให้ตรงจุดประสงค์ที่สุดเท่านั้น นอกจากนั้น คุกกี้ส์ยังช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจำท่านได้ ตลอดจนถึงสิ่งที่ท่านชอบคลิก และช่วยให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการ โฆษณาคุกกี้ส์จะช่วยให้บริษัทสามารถให้โฆษณาบนเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับท่านได้ เช่น การเลือกโฆษณาที่อยู่ในความสนใจของท่าน หรือหลีกเลี่ยงโฆษณาซ้ำๆ ไม่ให้ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าอีก

เว็บเบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่ ถูกสร้างขึ้นให้สามารถรองรับคุกกี้ส์ หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ส์ ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นดังกล่าวที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม การทำลักษณะนี้ ท่านอาจจะไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ครบถ้วน และโครงสร้างบางส่วนอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่

 

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

หากส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์อื่นอาจมีคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเว็บไซต์เหล่านั้นเกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงนโยบายในการจัดเก็บ การใช้งาน การส่งต่อ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ

การแก้ไข นโยบายส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของท่านตาม นโยบายส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน