ช่องทางการติดต่อ

           หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น  ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” และติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ที่นี่)และกรอกรายละเอียดต่างๆ แล้วส่งไปรษณีย์ มาที่

บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

26/12 หมู่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทร: 0-2889-5655-7

แฟ็กซ์: 0-2482-2022

  • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์  (ที่นี่)เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลจะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็ว
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ [email protected]